تبلیغات
❤♡ دنیای انیمـــــــــــــــه ای مـــــــن❤♡ - رمان حقیقت تلخ قسمت4
 
❤♡ دنیای انیمـــــــــــــــه ای مـــــــن❤♡
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM
کنچیوا...
خوبین دوستان؟؟؟؟
معذرت میخوام که توطول هفته نذاشتم به خدااگه درس وامتحاناامون میدادن میذاشتم...
.
.
.
.
.
.
.
خب چیه؟؟؟؟
حالاکه گذاشتم...
بفرماییدادامه لطفا...
(تری)
برگشتیم وبایه پسره همسن وسال خودمون روبه روشدیم...
_ببینم شمااینجاچیکارمی کنین؟؟
_اومدیم توجزیره قدم بزنیم ولی نمیدونستم بایدقبلش ازشمااجازه می گرفتیم...
خب شماکرتشریف داشتین که این همه درزدیم نشنیدین؟؟؟
_چقدرزبون درازی دختر...حالاچه طوری اومدین تو؟؟؟
_20سوالی می پرسی؟؟عوض مزخرف گفتن درروواکن میخواییم بریم هزارتاکارداریم الاف که نیستیم مثل تو...
فاطی_بس کن ترسا...
_چرابس کنم؟؟؟؟
_دیگه داری خیلی حرف میزنی ترساخانوم...میبخشیدامامن نمی تونم اجازه بدم که همین طوری ازاینجابرین چون شماخیلی چیزارودیدین وفهمیدین...
بعدبایه بشکن چندنفرازاتاق ها بیرون اومدن وریختن سرمون...
(ایجی)
خب اینم اتاق شماره ی1...
تق تق تق تق...
کریستال بیاکارت دارم آجی...
آهاااااااااااااااای...
چنددقیقه ای درزدم اما کسی دررووانکرد...یعنی کجارفتن؟؟؟بایدبه بچه هاخبربدم...
(سایوری)
_خب خانوم یوکیمورایعنی نمی خوایین چیزی بگین؟؟؟
_من واقعانمی فهمم راجب چی حرف میزنین آقا...
_که نمی فهمی...آره...اونقدربزنینش تاشایداون موقع بفهمه که من چی میگم...
اینوگفت ورفت...من واقعامنظوراون مردرونمی فهمم...چرابایدبه خاطرچیزی که نمیدونم منوبزنن؟؟؟؟!!!!
لعنت به این جزیره...لعنت به ژاپن...
(ساعت8صب)(اسپانیا)(رزیتا)
خب چه عجب بابا...بالاخره این معلمم به من وقت هواخوری داد...چقدربده بابای آدم رئیس جمهورباشه اونوقت همه روی توزوم دارن...
ازوقتی که اومدیم اینجا2سالی میگذره وتواین مدت تمام وقت سرم توی درس وکتاب بوده...البت به لطف همیناس که برخلاف همسن وسالام دارم درس های دانشگاه روتموم می کنم...خب حالا که دوهفته وقت آزاددارم چیکارکنم؟؟
آهان میرم ژاپن...خیلی دلم واسه بچه ها تنگ شده...تری،فاطی،یوری،لوشی و...واااااای که چقدردوس دارم ببینمشون...خب برم ازبابام اجازه بگیرم...
تق تق تق تق...
_بابا...
_بله رزیتاجون بیاتودخترم...
_باباجون حالا که یه مدت وقت آزاددارم میتونم برم ژاپن؟؟؟
_دخترم...
_خواهش میکنم نه نیارین دیگه...2ساله دوستاموندیدم...دلم واسه ژاپن یه ذره شده...
_باشه خب ولی من سرم شلوغه...بایدتنهابری وبرگردی...
_اشکال نداره بابایی...این اولین باری نیست که دارم تنهایی میرم جایی...درضمن من دیگه بزرگ شدم نیازی نیست نگرانم باشین...
_خب حالاکه اینقدراصرارداری دخترم برووسعی کن سردوهفته برگردی!!
_مرسی باباجون...قول میدم زودبرگردم...
واااای خدایاباورم نمیشه...بالاخره ژاپن...یوهوووووووو...تابابام کارای رفتنم روجورمیکنه منم وسایلم روجمع کنم...یوهووووووووو...
(رایا)
رسیدم به جایی که صدار روشنیده بودم...
ازتعجب خشکم زد...باورم نمیشد...یه دختره17یا16ساله روازموهاش به شاخه ی قطوردرخت آویزون کرده بودن...پیرهنش پاره پاره بودمعلوم بودازشدت شنکجه هایی که دادنش اینطورشده...فک کنم مرده بود...یاد حرف های خانوم مربی افتادم...وااااای خدایا اگه اتفاقی واسه بچه هابیوفته من خودمونمی بخشم...دویدم به سمت اردوگاه...
اما...
(ایجی)
هه هه هه هه(صدای نفس زدنه)...
_بچه ها بچه ها...
تزوکا_چی شده کیکومارو؟؟؟
_کریستال،سایوری،ترسا وفاطی...
لوشی_چی؟؟؟چیشده؟؟؟
_تواتاقشون نیستن...کل اردوگاه روگشتم امانبودن...فک کنم واسه قدم زنی رفته بودن توجزیره...
کیگو_خب اوناکه بچه نیستن...برمیگردن دیه...
مرلیا_ولی یه چیزی مشکوکه...آخه رایاهم ازظهرکه رفته برنگشته ...
_یعنی اونم گم شده؟؟؟اینجاچه خبره؟؟؟
کورانوسوکه_خب حالامطمئنی که اونارفتن توجزیره؟؟؟
_آره چون آخرین باری که به خواهرم زنگ زدم اینوگفت...اما حالاگوشیش خاموشه...
کیگو_خب پس الان هراتفاقی ممکنه براشون افتاده باشه...
_خواهش میکنم اینطورنگو...
طهورا_یعنی چی؟؟؟مثلاچه اتفاقی ممکنه واسشون افتاده باشه؟؟؟
کیگو_خب مثلا ممکنه...
کورانوسوکه_بسه دیگه...به جای این حرفا بریم دنبالشون...
ریوما_من نمیام...
تزوکا_اگه قراره بریم دنبالشون بایدگروه گروه بشیم...
کورانوسوکه_خب کیامیان؟؟؟
آکوتسو_مسخره اس...به ماچه مربوطه که اوناگم شدن...من نمیام...
کورانوسوکه_دعوت نامه نفرستاده بودیم که...
آکوتسو_چی گفتی؟؟؟
کورانوسوکه_گوشت سنگینه؟؟؟فک نمیکنم آروم گفته باشم که نشنیدی!!!
کیگو_ولش کن کوری...بیخودی داری توگوش خریاسین میخونی...
آکوتسو_آهای پسره ی لوس ننر
کیگو_ول کن یقه مو...
تزوکا_بس کنین دیگه...
آکوتسو_به من دستورنده...من بعداباتوکاردارم بچه ی لوس...فعلاااااا
کیگو_دیوونه...خب کیامیان؟؟؟
ایجی_من حتمامیام...
تزوکا_من هستم...
کورانوسوکه_من وزایزن هم هستیم...
سیچی_من هم میام...
دخترا(ناناکو،طهورا،ریونا،مرلیا،لوشی،سونیا)_ماهم هستیم...
کیگو_منواوشیتاری هم میاییم...
تاکشی وسیوسوکه_ماهم هستیم...
کیگو_خب فک کنم همین تعدادبس باشه...
حالاگروه ها:
گروه1:تزوکا،کورانوسوکه،کیگو،سیچی
گروه2:سیوسوکه،تاکشی،کیکومارو،یوشی
گروه3:ناناکو،طهورا،لوشی،سونیا،ریونا
گروه4:زایزن،مرلیا
مرلیا_اهههههههه...این چه گروه بندی ایه؟؟؟...منوچراانداختین بااین؟؟؟
کیگو_دیگه اتفاقی شد...باهم بسازین دیگه
کورانوسوکه_خب حرکت میکنین عایا؟؟؟؟
مرلیا_کوری من اگه هم تیمی ات روکشتم به پای کیگوعه...چون من اصلاحوصله ی اینوندارم...
زایزن_این اسم داره ها...
مرلیا_
تزوکا_بس کنید دیگه...حرکت می کنیم...
همه_چشم...
(تری)
وای خدایاگیرافتادیم...
_خب زودبگین برای کی کارمیکنین که اومدین ازکارای ماسردربیارین...
_هه...خیلی جالب بود...مگه فراموشی داری؟؟؟ماکه گفتیم اومدیم اینجااردو...همین...
_آهان...پس میخوایین بازی دربیارین...درهرصورت تاغروب بهتون وقت میدم اگه به سوالام جواب دادین که هیچ...اگرنه...
_اگرنه چی؟؟؟میکشیمون؟؟؟
_شاید...
بعدپوزخندی زدوبادارودسته اش رفت...
فاطی_یعنی واقعاچی ازمون کم میشداگه زنگ میزدیم به پسرا؟؟؟
_اینقدرزرنزن...آخ آخ آخ دستم...مردیکه چقدرمحکم دستمونوبسته...
کریس_حالابایدچیکارکنیم؟؟؟
_من چمدونم...
فاطی_اون موقع که دستات بازبودزبونتم درازبود...اگه اونطوری باپسره حرف نمیزدی الان دستامون بسته نبود...
_میشه به جای مزخرف گفتن یه فکری بکنی که چه طوربایدازاینجابریم بیرون؟؟؟
فاطی_خودت فک کن دیه خانوم عقل کل...
کریس_بچه ها...اون دری که اونجاست خیلی عجیب به نظرمیرسه...بریم ببینیم اونجاچخبره؟؟؟
فاطی_یه بار به حرفت گوش دادیم واسه هفت پشتمون بسه...
کریس_ا فاطی...به من چه مربوطه؟؟؟تری گفت بیاییم توی کلبه...
فاطی_به هرحال پیشنهادتوبود...مگه نه؟؟؟
_ماکه درهرحال اینجاگیرافتادیم...هرچه باداباد...بریم ببینیم چه خبره...
فاطی_اما...
_بیادیگه بابا...
فاطی_میترسم وضع ازاین بدتربشه...
_ازاین بدتر؟؟؟مگه داریم؟؟؟
فاطی_نمدونم...
_خب شمامیایین یانه؟؟؟
فاطی وکریس_باشه...
رفتم سمت دروچندبارباپاکوبوندم به درودرواشدومارفتیم داخل...
                                           *خب اینم ازاین قسمت*
                                           *امیدوارم خوشتون اومده باشه*
                                           *میدونم کم بود اما به بزرگیه خودتون ببخشین*
                                           *واسه قسمت بعد45تانظر*
                                           *فعلا تابعد دوستان*


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 21 بهمن 1394
چهارشنبه 23 فروردین 1396 06:57 ب.ظ
Hi would you mind sharing which blog platform you're working with?
I'm looking to start my own blog soon but I'm having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique.
P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:39 ب.ظ
بعدیووووووو موخوااامممممممم

زودی بزاااااارش

تولوخداااااا

بخااااااطر من
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:36 ب.ظ
بعدیووووووو موخوااامممممممم

زودی بزاااااارش

تولوخداااااا

بخااااااطر من
سایوری موموشیروگذاشتم آجییییی
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:36 ب.ظ
بعدیووووووو موخوااامممممممم

زودی بزاااااارش

تولوخداااااا

بخااااااطر من
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:36 ب.ظ
بعدیووووووو موخوااامممممممم

زودی بزاااااارش

تولوخداااااا

بخااااااطر من
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:36 ب.ظ
بعدیووووووو موخوااامممممممم

زودی بزاااااارش

تولوخداااااا

بخااااااطر من
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:33 ب.ظ
خیلییییییییییی عااااااااشقتمممممممممممممم یوری ژونممممممممم
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:33 ب.ظ
خیلییییییییییی عااااااااشقتمممممممممممممم یوری ژونممممممممم
سایوری موموشیرومن بیشتررررررآجییییییییییییی
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:33 ب.ظ
خیلییییییییییی عااااااااشقتمممممممممممممم یوری ژونممممممممم
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:33 ب.ظ
خیلییییییییییی عااااااااشقتمممممممممممممم یوری ژونممممممممم
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:33 ب.ظ
خیلییییییییییی عااااااااشقتمممممممممممممم یوری ژونممممممممم
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:33 ب.ظ
خیلییییییییییی عااااااااشقتمممممممممممممم یوری ژونممممممممم
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:32 ب.ظ
خیلیییییییییییی بسییییییییی آی لاو ایت
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:32 ب.ظ
خیلیییییییییییی بسییییییییی آی لاو ایت
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:32 ب.ظ
خیلیییییییییییی بسییییییییی آی لاو ایت
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:31 ب.ظ
بسیییییییییی فوق العاااااااااااده
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:31 ب.ظ
بسیییییییییی فوق العاااااااااااده
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:31 ب.ظ
بسیییییییییی فوق العاااااااااااده
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:30 ب.ظ
بسیییییییییی فوق العاااااااااااده
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:30 ب.ظ
بسیییییییییی فوق العاااااااااااده
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:29 ب.ظ
بسییییییییییی فوق جنااااااااااااایی
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:29 ب.ظ
بسییییییییییی فوق جنااااااااااااایی
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:29 ب.ظ
بسییییییییییی فوق جنااااااااااااایی
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:29 ب.ظ
بسییییییییییی فوق جنااااااااااااایی
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:29 ب.ظ
بسییییییییییی فوق جنااااااااااااایی
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:29 ب.ظ
بسییییییییییی فوق جنااااااااااااایی
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:29 ب.ظ
بسییییییییییی فوق جنااااااااااااایی
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:27 ب.ظ
جییییییییییییییییغ
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:27 ب.ظ
جییییییییییییییییغ
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:27 ب.ظ
جییییییییییییییییغ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :