تبلیغات
❤♡ دنیای انیمـــــــــــــــه ای مـــــــن❤♡ - رمان حقیقت تلخ قسمت3
 
❤♡ دنیای انیمـــــــــــــــه ای مـــــــن❤♡
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM
کنچیوا دوزتان...
بااینکه نظرای قسمت قبل هنوزکامل نشده امابه خاطرآجیه گلم کریستال ومرلی جون قسمت3روهم میزارم...
.
.
.
.
.
.
هردفعه بایداین جمله روبگم؟؟؟
خب بروادامه دیه...
(تری)
_میگم بچه هاندیدین این الاغ کجارفت؟؟؟؟یه دیقه ازش دورشدیماااااا...ازبس توهپروت بودبدون مارفت...بعدمن میگم عاشق شده میگین نه...
فاطی_خب بهتره بریم دنبالش...
_خرس به این گندگی...17سالشه هابچه که نیس...
فاطی_به هرحال...
_خودش برمیگرده،بزارتوحال خودش باشه...
فاطی_باشه پس مابرمیگردم سمت اردوگاه...
کریس_بچه هااونجارونگاه کنین...یه کلبه اس...بریم ببینیم چه خبره؟؟؟
فاطی_نمیدونم بایدازخانوم...
_بریم کریس این فاطی خره روهم ولش کن باو...
فاطی_وای ازدست تو تری
رفتیم سمت کلبه...
(ناناکو)
_وای اینجاچه منظره ای داره؟؟؟؟اینطورنیس طهورا؟؟؟
طهورا_آره خیلی قشنگه...میگم نمیدونی رایاکجاست؟؟؟
_خب تواتاقشه دیه...
طهورا_نه رفتم نبود...
ریونا_خب فک کنم بامرلیارفتن پیش مربی...آخرین باردیدمشون که داشتن میرفتن سمت اتاق مربی...کارش داری؟؟؟
طهورا_آره...پس بعدادوباره میرم اتاقش...
(کریستال)
خب بالاخره باتری وفاطی رفتیم ورسیدیم جلوی درکلبه...
تری_تق تق تق...کسی توی این خراب شده هس؟؟؟
فاطی_میگم مانمیدونیم اونجاممکنه کی باشه بهتره برگردیم...
تری_وااااای فاطی چقدرتوترسویی...اگه بخوای میتونی برگردی ولی بعداترسوخطاب میشی...
فاطی_من نمیترسم فقط نگرانم...
_بچه هامث اینکه کسی توکلبه نیس...
تری_خب پس من خودم میرم تو...
به نظرمیرسیدکه درکلبه قفله اماوقتی تری یه هل کوچیک داددربازشدو...
(رایا)
_چی خانوم مربی؟؟؟
مربی_همون که شنیدی...اینجابایدهمه مراقب هم باشین چون این جزیره چندوقتیه متروکه بوده وممکنه افرادی اینجاباشن که خیلی خطرناک باشن...
_خب پس چرااومدیم اینجا؟؟؟
مربی_من مربیم وتوکاپیتان واین یعنی هرچی من میگم روبدون چون وچراانجام میدی،مفهومه؟؟
_ولی...
مربی_دیگه ولی نداره،ادامه دادن به این بحث نتیجه ای جزخلع توازکاپیتانی نداره،پس بروومراقب خودتوبچه هاباش وبه تزوکاهم بگومراقب پسراباشه...
_چشم خانوم مربی...
ازاتاق رفتم بیرون ودرروبستم،خیلی عجیبه!!!مربیه جدیدباخانم ریوزاکی زمین تاآسمون فرق میکنه...
همونطورکه باخودم فک میکردم یه صدای جیغ ازوسط جزیره اومد...
مرلیا_توهم شنیدی کاپیتان؟؟؟
_آره...من میرم ببینم چه اتفاقی افتاده...توهم برگردبه اتاق...
مرلیا_اماکاپیتان ممکنه خطرناک باشه بزارین منم باهاتون بیام...
_نمیخوام مرلیا...همونطورکه مربی گفت اینجاامن نیست ومن تامطمئن نشم اونجاچه خبره نمیتونم به تواجازه بدم باهام بیای چون ممکنه توهم تودردسربیوفتی ومن به عنوان کاپیتان خودمونمیبخشم...من مراقب خودم هستم نگران نباش...
مرلیا_حداقل بزارین به تزوکابگم اون باهاتون بیادامن تره...
_گفتم نمیخوام کس دیگه ای روتودردسربندازم...نیازی نیس اونونگران کنی...
مرلیا_باشه...پس من برمیگردم...
_فعلااااا
رفتم سمت صدا...
(ایجی)
وسط تمرین بودیم...آخه چرادخترابایدامروزرواستراحت کنن اونوقت ماتمرین کنیم؟؟...
_اویشی؟
اویشی_هان؟
_میگم من میرم پیش خواهرم باشه؟به کاپیتان بگو...
اویشی_باشه برو...
خب خواهرم اتاق چندبود؟؟؟...امممممممم...آهان اتاق1...
(فاطی)
تری درروواکردوبعدمابایه صحنه ی خیلی عجیب روبه روشدیم...
تری_فاطی؟؟بگواونی که من میبینمونمیبینی...
_ای کاش میتونستم بگم...
کریس_چه طورممکنه؟؟این همه جنازه؟؟؟اونم توجزیره؟؟؟یعنی کارکیه؟؟؟
تری یه مقداررف جلوونزدیک یکی ازجنازه هاشدواونوچرخوند...
تری_فاطی،کریس این دخترچشم نداره...مث اینکه بعدازکشتنش چشماشودرآواردن...
رفتم جلوی یکی دیگه ازجنازه هااونم اوضاعش دقیقامث قبلی بود...
کریس_همه ی این جنازه هادووجه مشترک دارن:1.همشونوبعدکشتن چشماشونودرآواردن2.همشون دخترای همسن وسال ماهستن...
_واین منوبیشترنگران میکنه بیایین برگردیم بچه ها...
تری_ولی ماتااینجااومدیم بایدبفهمیم چرااین همه دخترکشته شده؟؟؟
_بابابه ماچه مگه ماکاراگاهیم؟؟؟
تری_فاطی اگه بخوای میتونی بری ولی من نمیام بایدبفهمم کی این کارروکرده...
_خیلی یه دنده ای تری...
همینطورکه مشغول حرف زدن بودیم یهودرکلبه بسته شد...
رفتم سمت در...
_بچه هادرقفله!!!
تری_مزخرف نگو...
_بیاخودت امتحان کن خانوم کاراگاه...
تری_اااااا جدی جدی قفله اما چه طورممکنه؟؟؟تواین جزیره کسی به غیرازمانیست...
کریس_ازکجامعلوم تری...شایدیکی دیگه هم باشه...این جزیره خیلی وقته متروکه بوده...
تری_خواحمق جان خودت میگی متروکه په یعنی کسی اینجانیست دیه!!!
_اگه کسی اینجانیست پس درچه طوری بسته شده؟؟؟درضمن اینجابرای سکونت گردشگرامتروکه بوده امابرای سکونت خلاف کارامتروکه نبوده که...تازه اگه کسی تواین جزیره به غیرازمانیست په چه طوری این همه دختربی گناه کشته شدن؟؟؟
تری_اولاکه ممکنه بادبوده باشه...دومامن نگفتم آدم توجزیره نیست گفتم آدم اطراف کلبه نیست...سوماازکجامعلوم اون سایوریه خرنبوده باشه؟؟؟حتمامیخواسته باماشوخی کنه...چهارماتوازکجامعلوم این دختربی گناهن؟؟
کریس_خب تری اگه بادبخواددرروببنده که ازپشت قفلش نمیکنه؟؟؟درضمن سایوری ازکجامیدونه که مااینجاییم؟؟؟
تری_این کلبه اینقدرداغون هست که بابسته شدن توسط بادهم درش قفل بشه درضمن دانای کل حواستوجمع کن مگه مابایوری نیومدیم اینجا؟؟؟
_ولی اون رووسط راه گم کردیم والان معلوم نیس که کجاست...هرچی هم بهش زنگ میزنم جواب نمیده...
تری_دهههههههههههه خدایانگاه کن ماباکیاشدیم75 میلیون؟؟؟ خب کسی که بخوادکرم بریزه گوشی جواب میده؟؟؟؟
_خب...من نمیدونم هراتفاقی بیوفته عواقبش به پای توتری...
تری_اههههههههه...چرامن؟؟؟؟کریس گفت یه کلبه اونجاست!!!!
کریس_من گفتم یه کلبه اونجاست اماتواصرارداشتی ببینیش!!!
تری_اصن به من چه؟؟؟...سایوریه احمق گفت که بریم قدم بزنیم وگرنه الان تواتاقمون داشتیم چیپس وپفک میخوردیم...
_توهم که همه ی زندگیت شده چیپس وپفک وشکلات...
تری_نه دیگه لواشک یادت رفت
_خوشمزه...
کریس_باشه بابا...بس کنین...یه زنگ بزنین پسرابیان کمک!!!
تری_نه نه نه نه...اصن دوست ندارم ازپسراکمک بخوایین مخصوصاحالاکه شیربرنج هم اینجاست...
_باشه،خانوم دانای کل پس یه نظربده چه طوری ازاینجابریم بیرون؟؟؟
تری_اممممممم...نمیدونم...فقط هرفکری میکنین ازپسراکمک نخوایین!!!
_به به به به...سلام دخترخانومازیبا والبته فوضول...
(سایوری)
چشماموبازکردم...توصندوق عقب یه ماشین بودم...امانمیدونم راننده ی ماشین کیه...آخه چرابایدمنوبدزدن؟؟؟؟
بالاخره ماشین وایستاد...
_اون دخترروبیارین پایین وببرین پیش رئیس...
درصندوق عقب ماشینوبازکردندویه نفرمنوبه زورآواردپایین...
_ولم کنید...شماکی هستین عوضی هاااا؟؟؟
_خفه شو دختره ی...
_هیس رئیس گفت فقط بیارینش پیش من وباهاش حرف نزنین...پس سریعترببرش...
_چشم...
خیلی عجیب بودموقع حرف زدن بامن ژاپنی حرف میزدن اماوقتی میخواستن باهم حرف بزنن فرانسوی حرف میزدن...نمیدونم چه نقشه ای دارن؟؟؟
ای توروحتون بچه هاکه حتی دنبالمم نیومدین...
منوباخودشون بردن سمت یه خونه...

                                            *خب اینم ازاین قسمت*
                                            *امیدوارم خوشتون اومده باشه*
                                            *واسه قسمت بعدبالای50تا:بدون تکراری
                                             بدون1.2.3و...،بدون چت*
                                            *درضمن تانظرای این قسمت وقسمت قبل کامل نشه
                                             ازقسمت بعدخبری نیست*
                                            *فعلا تابعد*نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 16 بهمن 1394
پنجشنبه 10 اسفند 1396 11:25 ب.ظ
سلام فقط می خواستم به شما یک سر سریع سر بزنم و به شما اطلاع کنم
برخی از تصاویر به درستی بارگیری نمی شوند. من مطمئن نیستم که چرا اما من فکر می کنم یک مسئله اتصال است.
من آن را در دو مرورگر وب مختلف آزمایش کرده ام و هر دو نتایج مشابهی را نشان می دهند.
شنبه 5 اسفند 1396 10:49 ب.ظ
با تشکر برای به اشتراک گذاشتن چنین تفکر خوبی، قطعه
از نوشتن خوب است، به همین دلیل من آن را به طور کامل خوانده ام
دوشنبه 30 بهمن 1396 07:39 ق.ظ
وای، طرح وبلاگ بی نظیر! چقدر سابقه بلاگ نویسی دارید؟
کاری میکنید که بلوگنویسی به نظر آسان بیاید. نگاه کلی سایت شما
عالی است، بجز محتوای آن!
جمعه 27 بهمن 1396 07:36 ب.ظ
وقتی شخصی مقاله ای می نویسد، فکر می کند
یک کاربر در مغز خود که چگونه کاربر می تواند آن را بداند. به همین دلیل است
این پست خارج است با تشکر!
سه شنبه 17 بهمن 1396 03:22 ب.ظ
در کار، کار عالی!
دوشنبه 2 بهمن 1396 10:43 ب.ظ
مقاله عالی من حتی چند مورد از این مسائل رو هم دیدم..
جمعه 17 آذر 1396 08:12 ب.ظ
Your style is unique in comparison to other folks I have read stuff from.
I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess
I'll just bookmark this page.
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:49 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts about رمان. Regards
شنبه 26 فروردین 1396 09:22 ب.ظ
Hello every one, here every person is sharing these kinds
of experience, so it's nice to read this webpage, and I used to pay a quick visit this webpage everyday.
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:19 ب.ظ
اصن من رمانتو دوس دارم عاشقشم ب تو چ؟؟؟

نوچ نوچ نوچ قدر رمان ب این خوجلیشو نمیدونه خجالت بکش
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:19 ب.ظ
اصن من رمانتو دوس دارم عاشقشم ب تو چ؟؟؟

نوچ نوچ نوچ قدر رمان ب این خوجلیشو نمیدونه خجالت بکش
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:19 ب.ظ
اصن من رمانتو دوس دارم عاشقشم ب تو چ؟؟؟

نوچ نوچ نوچ قدر رمان ب این خوجلیشو نمیدونه خجالت بکش
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:19 ب.ظ
اصن من رمانتو دوس دارم عاشقشم ب تو چ؟؟؟

نوچ نوچ نوچ قدر رمان ب این خوجلیشو نمیدونه خجالت بکش
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:19 ب.ظ
اصن من رمانتو دوس دارم عاشقشم ب تو چ؟؟؟

نوچ نوچ نوچ قدر رمان ب این خوجلیشو نمیدونه خجالت بکش
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:17 ب.ظ
سایوری میام میزنمتااااااااا بخدا تو فقط یبار دیگ از رمانت بد بگو مستقیم باهات قهر میکنم هرچندد از اینکار بدم میاد ولی مجبورم میکنی تو فقط یبار دیگ بگو چرته من میدونم با تو
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:17 ب.ظ
سایوری میام میزنمتااااااااا بخدا تو فقط یبار دیگ از رمانت بد بگو مستقیم باهات قهر میکنم هرچندد از اینکار بدم میاد ولی مجبورم میکنی تو فقط یبار دیگ بگو چرته من میدونم با تو
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:17 ب.ظ
سایوری میام میزنمتااااااااا بخدا تو فقط یبار دیگ از رمانت بد بگو مستقیم باهات قهر میکنم هرچندد از اینکار بدم میاد ولی مجبورم میکنی تو فقط یبار دیگ بگو چرته من میدونم با تو
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:17 ب.ظ
سایوری میام میزنمتااااااااا بخدا تو فقط یبار دیگ از رمانت بد بگو مستقیم باهات قهر میکنم هرچندد از اینکار بدم میاد ولی مجبورم میکنی تو فقط یبار دیگ بگو چرته من میدونم با تو
چهارشنبه 28 بهمن 1394 08:17 ب.ظ
سایوری میام میزنمتااااااااا بخدا تو فقط یبار دیگ از رمانت بد بگو مستقیم باهات قهر میکنم هرچندد از اینکار بدم میاد ولی مجبورم میکنی تو فقط یبار دیگ بگو چرته من میدونم با تو
سایوری موموشیرونه تروخداااااا...دلت میادباهام قهرکنی آجیییییی؟؟؟
سه شنبه 27 بهمن 1394 09:37 ب.ظ
عالیییییییییییییییییییییییییییییی بید
سایوری موموشیرومغسییییییییییی
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:22 ب.ظ
موضوع جنااااااااایی شود
سایوری موموشیروآجیییییی دیه بسه به خدا نمیخواداینهمه نظربدی....همون یه نظرم کافیه هرچندکه این رمان ارزش همون یه نظرم نداره...
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:22 ب.ظ
موضوع جنااااااااایی شود
سایوری موموشیرو
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:22 ب.ظ
موضوع جنااااااااایی شود
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:22 ب.ظ
موضوع جنااااااااایی شود
سایوری موموشیرو
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:22 ب.ظ
موضوع جنااااااااایی شود
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:20 ب.ظ
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:20 ب.ظ
سایوری موموشیرو
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:20 ب.ظ
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:20 ب.ظ
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:20 ب.ظ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :